Privacyverklaring Buurtvereniging ’t Huukske

Buurtvereniging “’t Huukske” te Valkenswaard is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven (versie 1-12-2018).

Contactgegevens
Buurtvereniging “’t Huukske” e-mail: info@bvhuukske.nl
p/a. Peperstraat 96 website: www.bvhuukske.nl
5554 EL Valkenswaard tel. 040-2018316 / 06-17832019

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging “’t Huukske” verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heb
aangemeld als lid van onze vereniging en/of u gebruik maakt van onze activiteiten en/of diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • voor- en achternaam van leden en hun aangemelde gezinsleden
 • geboortedatum(s) van leden en gezinsleden
 • geslacht van leden en gezinsleden
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s) van leden en gezinsleden
 • mailadres(sen) van leden en gezinsleden
 • ingangsdatum van lidmaatschap
 • einddatum van lidmaatschap en reden van beëindiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Buurtvereniging “’t Huukske” verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het gaat daarbij om gegevens van kinderen van leden en foto’s van kinderen en volwassenen gemaakt tijdens deelneming aan activiteit(en) van de buurtvereniging.
Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie in de Buurtklap en/of op website. Ook kunnen er tijdens een activiteit video-opnames plaatsvinden ten behoeve van een Jaarjournaal. Foto’s en videobeelden worden tevens gebruikt als archiefmateriaal. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op (zie bovengenoemde contactgegevens) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens
Buurtvereniging “’t Huukske” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen /controleren van uw betaling lidmaatschap of anderszins
 • het bezorgen van onze Buurtklap en/of overige verenigingsinformatie
 • u te informeren over activiteiten van onze vereniging
 • u te bellen of mailen

Geautomatiseerde besluitvorming

Buurtvereniging “’t Huukske” neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten. Buurtvereniging “’t Huukske” beschikt niet over dergelijke systemen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Buurtvereniging “’t Huukske” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk is. Bij opzegging worden uw gegevens gearchiveerd tenzij u aan ons
aangeeft dat u uw persoonsgegevens verwijderd wenst te hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurtvereniging “’t Huukske” deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit
wettelijke verplicht is.

Delen van foto’s en videobeelden
Foto’s gemaakt tijdens een activiteit van de buurtvereniging, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden in de Buurtklap en/of website en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Cookies of vergelijkbare technieken
Buurtvereniging “’t Huukske” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door buurtvereniging “’t Huukske”. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden, door u te benoemden organisatie(s).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het contactadres van buurtvereniging “’t Huukske”. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan buurtvereniging “t Huukske” u vragen rechtsgeldig te identificeren. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Buurtvereniging “’t Huukske” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Buurtvereniging “’t Huukske” neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan terstond contact op met leden van het bestuur van buurtvereniging “’t Huukske” of het contactadres.